Regulamin gabinetu neurologicznego

Regulamin gabinetu neurologicznego ważny od dnia 01.03.2021

INFORMACJA OGÓLNA

Korzystanie z usług praktyki lekarskiej jest równoznaczne z akceptowaniem warunków regulaminu.

DANE PRAKTYKI LEKARSKIEJ

Gabinet Ożarów Mazowiecki – adres: ul. Szkolna 9, Ożarów Mazowiecki
Indywidualna Praktyka Lekarska Piotr Ślifirczyk
ul. Ożarowska 28/40, 05-850 Ożarów Mazowiecki
NIP: 526-234-71-09 REGON: 015828486

INFORMACJE DOTYCZĄCE WIZYT

Koszt wizyty stacjonarnej w gabinecie – 200 zł
Koszy wizyty za pośrednictwem internetu lub telefonicznej:
                Wizyta pierwszorazowa – 200zł
                Wizyta kolejna – 150 zł
Czas trwania wizyty stacjonarnej – do 30 min. Po tym okresie lekarz może wskazać termin i sposób kontaktu telefonicznego lub poprzez internet celem zakończenia wizyty.
Czas trwania wizyty za pośrednictwem internetu lub telefonicznej – do 40 min. Jeżeli czas trwania wizyty nie jest wystarczający do jej zakończenia wówczas konieczne jest umówienie kolejnej.

ZASADY UMAWIANIA WIZYT

Wizyty w gabinecie odbywają się wyłącznie po wcześniejszym umówieniu terminu i godziny. Z ważnych przyczyn losowych wskazany termin i godzina mogą ulec zmianie o czym pacjent zostanie poinformowany. Wizyty można umówić poprzez system komputerowy do którego aktualny link znajduje się na stronie internetowej gabinetu: www.WarszawaNeurolog.pl  lub telefoniczne pod numerem 780 116 116.
Wizyta w zakresie gabinetu powinna mieć miejsce wyłącznie w przypadku kiedy wizyta za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej (konsultacja telefoniczna lub konsultacja poprzez internet) nie jest wystarczającą formą usługi. W razie wątpliwości należy wcześniej umówić się na pełna wizytę telefoniczną lub poprzez internet.
W przypadku korzystania z formy bezpośredniej konsultacji istnieje zwiększone ryzyko zakażenia (m.in. Covid 19).

ZASADY ZWIĄZANE Z STANEM PANDEMII COVID-19

Pacjent i osoby towarzyszące zobowiązane są do stosowania się do zaleceń wydanych przez Głównego Inspektora Sanitarnego i Ministerstwo Zdrowia.
Na terenie pomieszczeń wspólnych i gabinetu obowiązkowe jest (bez wyjątków) używanie masek zasłaniających usta i nos.
Na wizytę pacjent zgłasza się nie wcześniej niż 5 min przed wyznaczonym terminem. W przypadku konieczności oczekiwania na przyjęcie wskazane jest oczekiwania przed budynkiem zamiast w poczekalni. Okres przebywania w pomieszczeniach należy maksymalnie ograniczyć.
Na wizytę do gabinetu nie mogą się zgłaszać osoby przebywające na kwarantannie lub w zakresie izolacji oraz osoby co do których jest możliwość, że w najbliższy czasie zapadnie taka decyzja (np. osoby oczekujące na wynik badania w kierunku COVID-19).
Osoby mające, w ciągu ostatnich dwóch tygodni, objawy grypopodobne, kaszel, duszność, podwyższoną temperaturę ciała (ponad 37,4 stopni Celsjusza), utratę węchu lub inne niepokojące objawy oraz osoby mające kontakt osobami u których podejrzewano lub rozpoznano Covid-19, powinny przed umówieniem wizyty ustalić jej możliwość z lekarzem. Bez ustalenia możliwości wizyty nie mogą zgłaszać się do gabinetu.
Na wizytę należy przyjść przygotowanym, tak żeby maksymalnie ograniczyć długość trwania wizyty. W związku z tym należy miedzy innymi: posiadać spisane aktualnie przyjmowane leki (nazwy, dawka i częstość podawania), mieć wiedzę na tam leków obecnie nie przyjmowanych, ale stosowane ostatnio, mieć wiedzę na temat rozpoznanych chorób, przygotować dokumentację medyczną i wyniki ostatnio wykonanych badań. W razie wątpliwości co do koniecznych informacji potrzebnych do przygotowania na wizytę należy wcześniej skonsultować się z lekarzem.
W przypadku konieczności przedłużenia wizyty ponad 30 min lekarz może ustalić przekazanie zaleceń, leków i skierowań drogą elektroniczną co odbędzie się w ustalonym terminie po wizycie.

DANE OSOBOWE , TWOJE PRAWO DO DOKUMENTACJI

W związku z wejściem w życie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego ws Ochrony Danych Osobowych (RODO) uprzejmie informuję, że Twoje dane są przetwarzane w mojej Praktyce Lekarskiej na zasadach opisanych w tym Rozporządzeniu (art.9 ust.2 lit. h RODO).
Działalność lecznicza lekarzy związana jest z obowiązkiem  prowadzenia dokumentacji medycznej.Wyrażając zgodę na diagnostykę czy leczenie (ustnie czy pisemnie) wyrażasz również zgodę na przetwarzanie przez Praktykę Twoich danych osobowych potrzebnych do realizacji tego świadczenia. Żadna dodatkowa zgoda nie jest wymagana. Ze względu na fakt, że (zgodnie z ustawą o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta) dokumentacja przechowywana jest przez okres 20 lat od ostatniej wizyty, przewidziane w przepisach o ochronie danych osobowych „prawo do zapomnienia” może zostać zrealizowane dopiero po upływie tego okresu.
Każdy Pacjent ma prawo do złożenia wniosku o udostępnienie danych osobowych oraz dokumentacji medycznej. Może również w drodze odrębnego wniosku upoważnić (aż do odwołania) inną bliską osobę zarówno do dowiadywania się o stanie jego zdrowia, jak i do składania wniosków o udostępnienie dokumentacji. Pierwsza kopia dokumentacji udostępniana jest nieodpłatnie. Egzemplarze stosownych wniosków zostaną wręczone na życzenie w Gabinecie. W zakres danych osobowych niezbędnych do udzielenia świadczenia wchodzą: imię, nazwisko, oznaczenie płci, PESEL , adres i – w przypadku osób niezdolnych do wyrażenia zgody – dane opiekuna ustawowego. Będąc poproszonym o podanie numeru telefonu, czy adresu poczty elektronicznej i podając te dane ułatwiasz nam kontakt ze sobą i upoważniasz Praktykę do wykorzystania tych środków komunikacji w celu: dowiedzenia się o stan zdrowia po zabiegu, przypomnienia o wizycie, odwołania wizyty, przypomnienia o badaniu okresowym (jeśli jego konieczność uzasadniona jest charakterem dolegliwości) i taki kontakt z Tobą nie jest w świetle prawa traktowany jako marketing usług i nie jest na to wymagana zgoda pacjenta. Pamiętaj jednak, że możesz w każdej chwili poprosić o usunięcie lub sprostowanie tych danych. „Odbiorcami” Twoich danych mogą być podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa (np. ZUS, NFZ, sądy) lub osoby, które sam upoważnisz.Jeśli uznasz, że działania Praktyki naruszają zasady ochrony danych osobowych możesz zwrócić się do Administratora danych w Praktyce:  Administrator – Piotr Ślifirczyk email: slifirczyk@gmail.com lub do Urzędu Ochrony Danych Osobowych: Warszawa, ul. Stawki 2, tel. 606 950 000.

Z poważaniem
lek. Piotr Ślifirczyk